STILL LIFE

Fire hydrant, Georgetown

Fire hydrant, Georgetown

Thuklai Kitchen 1

Thuklai Kitchen 1

Bike, Georgetown

Bike, Georgetown

All plants growth, Georgetown

All plants growth, Georgetown

Cart, Georgetown

Cart, Georgetown

Major H.F. Stevens

Major H.F. Stevens

Melaka Still Life 3

Melaka Still Life 3

Unwatched Pot Boils

Unwatched Pot Boils

Yangon Still Life 5

Yangon Still Life 5

Thuklai 1

Thuklai 1

Yangon Still Life 6

Yangon Still Life 6

Thanyingone Pagoda

Thanyingone Pagoda

Yangon Still Life 9

Yangon Still Life 9

Yangon Still Life 4

Yangon Still Life 4

Yangon Still Life 3ii

Yangon Still Life 3ii

Melaka Still Life 1

Melaka Still Life 1

Yangon Still Life 8

Yangon Still Life 8

Melaka Still Life 2

Melaka Still Life 2

© CHRIS PEKEN PHOTOGRAPHY